Aktualizacja wartości projektu

W dniu 8 marca podpisano aneks do umowy POIS.02.03.00-00-0020/16-00 o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ulicy Soleckiej” w ramach którego zaktualizowano wartość projektu. W chwili obecnej całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14 183 390,87 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 648 409,07 zł a dofinansowanie na realizację projektu wynosi 7 351 147,71 zł.