Postęp prac – maj 2019 r.

Maj 2019 r.

W maju kontynuowane są prace nad konstrukcją stalową wiaty technologicznej osadu oraz III etap makroniwelacji terenu. Nadal prowadzone są roboty drogowe w obrębie wiat osadu i komory stabilizacji osadu oraz nawierzchniowe w obrębie budynku technicznego. Kontynuowany jest równieżIII etap budowy sieci wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i linii kablowych oraz montaż instalacji elektrycznej i AKPiA dla potrzeb reaktora 5.2.Zakończono natomiast okablowanie terenu,wyposażanie komór nitryfikacji reaktora biologicznego NR 2 oraz orurowanie pomiędzy rektorem NR 2 a budynkiem technicznym.