Aktualizacja wartości projektu – aneks do umowy POIS.02.03.00-00-0020/16-02

W dniu 26 lipca 2019 r. podpisano kolejny aneks do umowy POIS.02.03.00-00-0020/16-02 o dofinansowanie projektu: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ulicy Soleckiej” w ramach którego zaktualizowano wartość projektu. W chwili obecnej całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13 814 390,87zł, kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 423 409,07 zł a dofinansowanie na realizację projektu wynosi 7 159 897,71 zł.