Aktualizacja wartości projektu – aneks do umowy POIS.02.03.00-00-0020/16-03

W dniu 3 grudnia 2019 r. podpisano kolejny aneks do umowy POIS.02.03.00-00-0020/16-03 o dofinansowanie projektu: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ulicy Soleckiej” w ramach którego zaktualizowano wartość projektu. W chwili obecnej całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13 848 565,28 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 423 408,87 zł a dofinansowanie na realizację projektu wynosi 7 159 897,54 zł.