JRP

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) odpowiedzialna jest za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej”

BENEFICJENT: BIERUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

PRZEDSTAWICIELE BENEFICJENTA:

Tadeusz Kowalik – Prezes Zarządu
Damian Blacha – Członek Zarządu

Zespół odpowiedzialny za zarządzanie projektem:

 • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – Alina Łoskot
 • Kierownik JRP – Renata Krawczyk
 • Główna Księgowa – Danuta Żerdka

Kierownik JRP odpowiedzialny jest za:

 1. Realizację Projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO,
 2. Współpracę z Instytucją Zarządzającą (IZ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucją Pośredniczącą (IP – Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucją Wdrażającą (IW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
 3. Przygotowanie i aktualizację załączników do Umowy o dofinansowanie,
 4. Sporządzanie i aktualizacja harmonogramu realizacji Projektu, Planu Finansowania Projektu oraz innych sprawozdań i informacji dla Instytucji Pośredniczącej,
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie,
 6. Prowadzenie rejestrów faktur i ich przygotowanie do realizacji płatności,
 7. Nadzór nad terminową realizacją płatności,
 8. Przygotowywanie i terminowe składanie wniosków o zaliczkę oraz o rozliczenie zaliczki
 9. Współpracę z Instytucjami Pośredniczącą i Wdrażającą oraz Instytucją Płatniczą w zakresie kontroli finansowo-księgowej Projektu,
 10. Koordynacja i bieżąca współpraca z jednostkami świadczącymi usługi związane z realizacją Projektu.