O PROJEKCIE

Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Beneficjentem projektu jest Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 13 814 390,87 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 8 423 409,07 zł
Wartość dofinansowania – 7 159 897,71 zł

Celem głównym projektu jest ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Bieruń, poprzez przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej.

Cel główny projektu będzie oddziaływał na cele szczegółowej tj. na:

  • ograniczenie substancji szkodliwych powstających w procesie oczyszczania ścieków, w tym substancji organicznych i biogennych,
  • zmniejszenie energochłonności obiektu.

Zakres projektu obejmuje oczyszczalnię ścieków położoną w Bieruniu przy ul. Soleckiej, wchodzącą w skład aglomeracji Bieruń III o równoważnej liczbie mieszkańców 10 310 RLM.
Realizacja projektu wynika z faktycznego zapotrzebowania na podjęcie działań naprawczych w obrębie infrastruktury oczyszczalni w celu dostosowania obiektu do wytyczny wynikających z Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz wymogów Rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie trzeba spełniać przy wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Zakres rzeczowy projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby w obrębie obiektu. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Soleckiej jest obiektem przestarzałym wymagającym przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy, zużycie obiektów infrastruktury towarzyszącej jak i obiektów wchodzących w skład systemu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków jest ogromne. Obiekty są skorodowane i nie wyklucza się braku ich szczelności, co może prowadzić do przedostawania się substancji szkodliwej do gruntu.

W ramach inwestycji planuje się wykonać zadania niezbędne z punktu widzenia zniwelowania niedoborów ilościowych i jakościowych systemu wodno – ściekowego, przewiduje się rozbiórkę większości istniejących obiektów, remont istniejącego wylotu do odbiornika, którym ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego (pełniącego funkcję odbiornika) oraz wybudowanie nowych trwałych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw wymienionym oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:

lub specjalnego formularza na stronie:

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty np. Beneficjenci.

Szczegóły zawierają „Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, zamieszczone w dokumencie:
https://www.pois.gov.pl/media/10067/Wytyczne_w_zakresie_kontroli_15102015.pdf

Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

  • Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  • Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  • W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  • W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.